توطئه های دشمنان !

همه مردم افغانستان خواهان آن استند تا کشور پیشرفت کند مردم آزاد باشند و هر مسله ای در تحت لواح دموکراسی و تاءمین عدالت اجتماعی سیر مترقیانه ای را بپیماید ! اما متاسفانه استند نیرو های ضد انسانی - ضد پیشرفت و ضد ترقی و افرادیکه همواره دست آنها به خون تک تک ملت شریف افغان آلوده بوده و همواره تلاش دارند تا آب را گل آلود کنند و ماهی بگیرند ! و در این اواخر توطئه های از طرف همان جنایتکاران و دزدان که پالان عوض کرده و به اصطلاح نماینگان مردم در شورا و غیره مراکز رسمی افغانستان با هزاران ترقند برای سر نوشت ملت ما تصمیم گیری میکنند که در راءس همه دزدان و جلادان و جنایتکاران آقای قانونی تشریف دارند !

 از جمله توطئه هاییرا که  دزدان و جنایتکاران در رائس قانونی بر سر ملت ما بلا میسازند یکی آن  ناشایسته بودن ضدیت با آقای استاد اسپنتا و استیضاح آن از جانب جنایتکاران و دوما تعلیق خانم ملالی جویا نماینده فراه که با تمام قدرت جلو جنایتکاران خون آشام ایستادگی دارد - و هم بیرون راندن مردم زحمتکش افغان توسط رژیم غیر مردمی آخوندی ایران و هم حمله نا مروتانه مزدوران پاکستانی در قلمرو کشور داغ دیده ما ! همه و همه توطئه های است از جانب دشمنان داخلی و خارجی که همواره چون هیولای در کمین استند ! و در نهایت جنایتکاران دوستم جانی و وطن فروش که نه شرم دارد و نه حیا هنگامیکه طالبان میخواستند وی را دستگیر کنند ! این جانی ( دوستم ترسو و بزدل ) ۲۹ طیاره جنگی افغان را در بگرام به آتش میکشد و خود به ازبکستان و از آنجا به کشور ترکیه فرار میکند تا اتولیه (تولیدی) باز کند  ! دوستم نه تنها به مردمان افغان غیر ازبک خیانت کرده بلکه به مردمان ازبک که قومی دیگر ازبک های خورد ضابط دوستم بودند از کشته پشته ساخته بود و حال نمیدانیم که دولت افغانستان چگونه از این جانی حمایت میکند و این بیسواد را آزاد گذاشته تا هر طور مایل باشد براند !

یکبار دگر باید اضافه کنم که افغانستان در وضعیت پیشرفت است و اگر مردم آگاه باشند نیش زدن چند پشه ناتوان نمیتواند اسپ تند رو را از تاخت و تاز باز دارد !

 

مردم و وظايف انها !

افغانان باید بیدار باشند !

افغانان عزیز ما نباید چون  گذشته های تلخ تاریخ ما تحت تاثیر توطعه های خاینان داخلی و خارجی قرار گیرند ! ....

رژیم های خاینانه جمهوری اسلامی آخوندی و نظامی گرایان پاکستان و جماعت اسلامی پاکستان تلاش دارد تا اتحاد افغانان را که در طی دوران سخت جنگ آزادیخواهی در بدل ریختن خونهای عزیزان ما که به ملیون ها میرسد به دست آورده اند میخواهند تا از بین ببرند و به همین منظور سعی دارند تا در اولین موفقیت خراب کاری خود به واسطه وطن فروشان افغان که در مجلس راه پیدا کرده اند داکتر اسپنتا را از کارش بر طرف کنند تا خود بتوانند هر خاینی را که خواسته باشند به قدرت بنشانند ! چرا که دست اندر کارانیکه در مجلس راه یافته اند با جنایاتیرا که بر مردم ما روا داشته بودند هرگز حاضر نمیشوند تا بر محاکمه پای ایشان کشانیده شوند ! این جانیان در تلاش استند تا فردیرا به جای محترم اقای اسپنتا بنشانند که بتواند خواسته های مردم را نا دیده بگیرند و آنها را به محاکمه نکشانند ! این اقایان جنایتکارکه سواد آنها رازیر مایکروسکوپ هم به چشم نمیخورد تلاش دارند تا هر چه کرسی ها وزارتخانه ها است آدم های جاهل و بیسواد کاردار باشند ! این شغالان که از ساینس و تکنولوژی مدرن اصلا بو نمیبرند و همیشه شرمنده استند که چگونه بر چوکی سناتوری و نمایندگی تکیه زده اند و هیچ کاری را نمیتوانند انجام دهند غافل از آنکه زمان فرق کرده و خواهشات بالا گرفته و رشد زهنیت ها فوق العاده شده ! آنها نمیدانند که افغانان امروز افغانان دیروز نیستند !و مردم امروز ما کار میخواهند تلاش میخواهند و آدم فعال نیاز دارند ! افغانستان کسی رااحتیاج دارد که مردم را دوست داشته باشند و در خدمت مردم باشند !و خلاصه انسان باشند نه همانند اشرار و جنایتکاران خایین جهادی که به شوخی و مزاح و خوش گذرانی در دوران ۵سال قدرت کله انسان افغانی را چون گنجشک به رگبارمی بستند !  جهادی ها باید بدانند که حال دوران زور نیست باید به کله بیمغز خود اینرا فرود کنند که حال و از این به بعد منطق کاربرد دارد نه جهالت !

مردم ما باید ترفند های آخوند های ایرانی و نوکران آنها را که در کشور ما با هزاران اشتباه آقای کرزی چوکی های مجلس و غیره را با چنگ و دندان چسپیده اند باید بدانند !  مردم ما باید در کابل و غیره جا ها از اشخاص  محترمی چون اقای استاد اسپنتا به هر قیمتی شده پشتیبانی خود را اعلام کنند و با راه پیمایی های گسترده در کابل و سایر شهر ها به نفع اقای اسپنتا راه بیندازند تا مشتی محکمی باشد به دهان جاسوسان و متملقین کشور های بیگانه ( اشرار و جنایتکاران ) .... تا آن هنگامیکه افغانان واقعی بر کار سر کار آیند و کشور ما آباد گردد و مردم ما سعادتمند ! ................................ 

بايد در نحوه کار تجديد نظر کرد !

برادران ایرانی ما فکر میکنند که افغانستان به سادگی توانست آزادی را بدست بیآورند ! به پاسخ این جواب باید به آن ایرانیکه واقعا خواهان آزادی استند بگویم که ـ نابرده رنج گنج میسر نمیشود !

افغانستان در طی ۲۷ سال مبارزه ازادیخواهی بر علاوه میلبونها نفر آواره و سرگردان در کشور های سودجو و منفعت طلب سه ملیون ( ۳ ملیون)عزیزترین عزیزان خود را از دست داده اند و تمامی مردم افغانستان جز به آزادی به هبچ چیز دیگری نمیاندیشید !تا توانستند آزادی را از ّهان خود سازند ! بلی آقایان ! اگر شما هم میخواهید آزادی را از آن خود سازید پس بهتر است تمطراق را کنار گذاشته با نترسیدن از مرگ و غیره همه یکپارچه شوید و این هیولای خانمانسوز اسلامی را برای همیشه به گودال نفرین پرتاب کنید ! شرافتندانه در مقابل آخوند ها بجنگید و این غده سرطانی را از ریشه برکنید ! به امید پیروزی برای تان ! افغانان را با خود دارید  ! ........ 

پيام هاي ديگران ( نظر بدين )        link        شنبه، 12 خرداد، 1386 -

توطئه های دشمنان !

همه مردم افغانستان خواهان آن استند تا کشور پیشرفت کند مردم آزاد باشند و هر مسله ای در تحت لواح دموکراسی و تاءمین عدالت اجتماعی سیر مترقیانه ای را بپیماید ! اما متاسفانه استند نیرو های ضد انسانی - ضد پیشرفت و ضد ترقی و افرادیکه همواره دست آنها به خون تک تک ملت شریف افغان آلوده بوده و همواره تلاش دارند تا آب را گل آلود کنند و ماهی بگیرند ! و در این اواخر توطئه های از طرف همان جنایتکاران و دزدان که پالان عوض کرده و به اصطلاح نماینگان مردم در شورا و غیره مراکز رسمی افغانستان با هزاران ترقند برای سر نوشت ملت ما تصمیم گیری میکنند که در راءس همه دزدان و جلادان و جنایتکاران آقای قانونی تشریف دارند !

 از جمله توطئه هاییرا که  دزدان و جنایتکاران در رائس قانونی بر سر ملت ما بلا میسازند یکی آن  ناشایسته بودن ضدیت با آقای استاد اسپنتا و استیضاح آن از جانب جنایتکاران و دوما تعلیق خانم ملالی جویا نماینده فراه که با تمام قدرت جلو جنایتکاران خون آشام ایستادگی دارد - و هم بیرون راندن مردم زحمتکش افغان توسط رژیم غیر مردمی آخوندی ایران و هم حمله نا مروتانه مزدوران پاکستانی در قلمرو کشور داغ دیده ما ! همه و همه توطئه های است از جانب دشمنان داخلی و خارجی که همواره چون هیولای در کمین استند ! و در نهایت جنایتکاران دوستم جانی و وطن فروش که نه شرم دارد و نه حیا هنگامیکه طالبان میخواستند وی را دستگیر کنند ! این جانی ( دوستم ترسو و بزدل ) ۲۹ طیاره جنگی افغان را در بگرام به آتش میکشد و خود به ازبکستان و از آنجا به کشور ترکیه فرار میکند تا اتولیه (تولیدی) باز کند  ! دوستم نه تنها به مردمان افغان غیر ازبک خیانت کرده بلکه به مردمان ازبک که قومی دیگر ازبک های خورد ضابط دوستم بودند از کشته پشته ساخته بود و حال نمیدانیم که دولت افغانستان چگونه از این جانی حمایت میکند و این بیسواد را آزاد گذاشته تا هر طور مایل باشد براند !

یکبار دگر باید اضافه کنم که افغانستان در وضعیت پیشرفت است و اگر مردم آگاه باشند نیش زدن چند پشه ناتوان نمیتواند اسپ تند رو را از تاخت و تاز باز دارد !

 

پيام هاي ديگران ( نظر بدين )        link        پنجشنبه، 10 خرداد، 1386 -

مردم و وظايف انها !

افغانان باید بیدار باشند !

افغانان عزیز ما نباید چون  گذشته های تلخ تاریخ ما تحت تاثیر توطعه های خاینان داخلی و خارجی قرار گیرند ! ....

رژیم های خاینانه جمهوری اسلامی آخوندی و نظامی گرایان پاکستان و جماعت اسلامی پاکستان تلاش دارد تا اتحاد افغانان را که در طی دوران سخت جنگ آزادیخواهی در بدل ریختن خونهای عزیزان ما که به ملیون ها میرسد به دست آورده اند میخواهند تا از بین ببرند و به همین منظور سعی دارند تا در اولین موفقیت خراب کاری خود به واسطه وطن فروشان افغان که در مجلس راه پیدا کرده اند داکتر اسپنتا را از کارش بر طرف کنند تا خود بتوانند هر خاینی را که خواسته باشند به قدرت بنشانند ! چرا که دست اندر کارانیکه در مجلس راه یافته اند با جنایاتیرا که بر مردم ما روا داشته بودند هرگز حاضر نمیشوند تا بر محاکمه پای ایشان کشانیده شوند ! این جانیان در تلاش استند تا فردیرا به جای محترم اقای اسپنتا بنشانند که بتواند خواسته های مردم را نا دیده بگیرند و آنها را به محاکمه نکشانند ! این اقایان جنایتکارکه سواد آنها رازیر مایکروسکوپ هم به چشم نمیخورد تلاش دارند تا هر چه کرسی ها وزارتخانه ها است آدم های جاهل و بیسواد کاردار باشند ! این شغالان که از ساینس و تکنولوژی مدرن اصلا بو نمیبرند و همیشه شرمنده استند که چگونه بر چوکی سناتوری و نمایندگی تکیه زده اند و هیچ کاری را نمیتوانند انجام دهند غافل از آنکه زمان فرق کرده و خواهشات بالا گرفته و رشد زهنیت ها فوق العاده شده ! آنها نمیدانند که افغانان امروز افغانان دیروز نیستند !و مردم امروز ما کار میخواهند تلاش میخواهند و آدم فعال نیاز دارند ! افغانستان کسی رااحتیاج دارد که مردم را دوست داشته باشند و در خدمت مردم باشند !و خلاصه انسان باشند نه همانند اشرار و جنایتکاران خایین جهادی که به شوخی و مزاح و خوش گذرانی در دوران ۵سال قدرت کله انسان افغانی را چون گنجشک به رگبارمی بستند !  جهادی ها باید بدانند که حال دوران زور نیست باید به کله بیمغز خود اینرا فرود کنند که حال و از این به بعد منطق کاربرد دارد نه جهالت !

مردم ما باید ترفند های آخوند های ایرانی و نوکران آنها را که در کشور ما با هزاران اشتباه آقای کرزی چوکی های مجلس و غیره را با چنگ و دندان چسپیده اند باید بدانند !  مردم ما باید در کابل و غیره جا ها از اشخاص  محترمی چون اقای استاد اسپنتا به هر قیمتی شده پشتیبانی خود را اعلام کنند و با راه پیمایی های گسترده در کابل و سایر شهر ها به نفع اقای اسپنتا راه بیندازند تا مشتی محکمی باشد به دهان جاسوسان و متملقین کشور های بیگانه ( اشرار و جنایتکاران ) .... تا آن هنگامیکه افغانان واقعی بر کار سر کار آیند و کشور ما آباد گردد و مردم ما سعادتمند ! ................................ 

پيام هاي ديگران ( 2 نظر )        link        شنبه، 29 اردیبهشت، 1386 -

وای کرزی

وای کرزی ! وای !

همانگونه که به حال جانیان و قاتلان دل سوختاندی و به جای محاکمه ای آنها پای آنها را به دولت و مجلس باز کردی حالا به همان آتش خودت خواهی سوخت که روشن کرده ای !

جناب کرزی حرف مرا گوش کن و  در کارهاییکه سرنوشت مردم چشم در انتظارما برای آزاد زندگی کردن و آزاد اندیشیدن به آن بستگی دارد  عجولانه تصمیم نگیر و ملت بیچاره مارا قربانی احساسات نکن ! قاطع باش و به هیچ قیمتی آن هیولا هایکه دندان هایشان به خون ملت ما آغشته است ترحم نکن و آنها را به انجام جنایات بیشتر از این یاری ندهی تا کشور ما آباد و مردم ما سربلند شوند !  

بحرانی بودن وضعيت کشور ! و آخوند ايرانی !

افغانستان در خط لرزش بحران های جدبد ! و آخوند ایرانی !

سلب صلاحیت آقای اسپنتا از وظیفه اش توسط مجلس نمایندگان که اکثریت یا نمایندگان ضد مردمی با چال . نیرنگ کرسی نمایندگی را در مجلس به اشغال دارند ! و تعداد زیاد انها دربست مزدوران رژیم آخوندی ایران استند ! یکبار دگر نشان داد که توطّعه خارجی از جانب جمهوری اخوندی ایران بر علیه کشور عزیز ما افغانستان زجر کشیده همچنان ادامه دارد و با رذالت و بیشرمی و پستی و بد اندیشی و بی حیایی و فتنه انگیزی و شیطنت توسط جاسوسان و بی وجدانان که به اسم نماینده در مجلس راه یافته اند و آخوند های زن ستیز و نا میمون ایران باید بدانند که اگر یک اسپنتا برود مطمینا ده ها اسپنتای دیگر در هر وجب وجب ساحات افغانستان ما در انتظار آن است تا پاسخ جنایات گذشته تان را بدهد !

آن جانیانیکه به تلاش های مزبوحانه و خاینانه خویش ادامه میدهند و میخواهند تا به این وسیله روحیات ملت ما را تضعیف کنند و وطن عزیز ما را یک بار دگر به گودال نفرین و غرقاب گرفتار کنند ! اما به تو ای آخوندک ایکه بر ملت ایرات ستم روا داشته ای اینرا باید برایت روش سازم که در آن هنگامیکه جوانان انقلابی ما را توسط جاسوسان خاین سازمان های دست نشانده خویش حزب رعد و توحید و نصر وغیره یا به زندان ایوین می افگندید و یا اینکه به اسم قاچاقچی آن انقلابیون ما را اعدام میکردید ! باید بدانی و یا باید عالی ات کنم که آن زمان گذشت !چون در آن هنگام ما افغانان توسط یک تعداد وطن فروشان وطنی خلق و پرچم خلع قدرت شده بودیم و قادر نبودیم تا از ملت مظلوم ما دفاع میکردیم و اما حال ! ما افغانان قدرت آنرا داریم تا نه تنها به حراصت از مرزو بوم خویش بپردازیم بلکه چشمان تانرا از کاسه سر تان بیرون خواهیم کشانید ! اگر دولت ما کند عمل میکند ! ما مردم افغان سوگند داریم که کاسه سر آخوند ها را از کله آنها جدا کنیم ! ای آخوند ایرانی و ای خایین که اسم انسان و انسانیت را کاملا لکه دار ساختی بدان که عمر درازی نخواهی داشت و به همین زودی کلک تانرا خواهی کند ! در انتظار آنروز باشید ! و تو ای مزدور آخوند ! بس کن و حیا کن تا کی مردم ما را به آخوند ایرانی میفروشی تا توته گوشت دان توپ آخوند باشد ! حیا کن و راهت را از ملایان و آخوند های ایرانی جدا کن تا به آتش آنها تو هم کباب نشدی ! ....شرم باد بر هر چه آخوند ایرانی است ! .........................................

 

مجلس سنا و ترفند های بيشرمانه آن !

دولت افغانستان و سنای خاینش !

-------------------------------------------

مجلس سنای اسلامگرایان ( بنیادگرایان اسلامی و طالبی )   در کابل به توطئه هاو ترفند های جدیدی توافق کرده اند تا حتی نام دموکراسی را از سر لوحه فریبکارانه خویش کاملا به یکسو پرتاب کنند ! و سخن گویی کرزی نیز به نمایندگی کرزی از آن استقبال کرده است !

مجلس سنای شیطانان  که خود در ویرانی و تبائی سر زمین ما هر کدام مدال های دارند ! یک بار دیگر با بیشرمی کامل سعی مینمایند تا هر چند تمامتر مردم ما را در بند و شکنجه های بنیادگرایانه خود در بند گرفته و نگذارند تا مردم ما آزادی داشته باشند و همواره چون حیوانی در خدمت آنها به زجر و شکنجه های خفقانانه تن در دهند !

مجلس سنا ( خونخواران جهادی اشرار ) خوب میدانند که اگر افغانستان از نگاه ارتش و اقتصاد و فرهنگ تقویت شود ! همه آن جنایتکاران را به میز محاکمه خواهند کشیدند تا پاسخ جنایات خویش را یگویند و به همین سبب ! بیشرمانه و مزبوحانه تلاش دارند تا جلو رشد و ارتقا ذهنیت های مردم را به هر قیمتی شده بگیرندو نگذارند مردم شجاع افغان نفس تازه کنند ! آنها سعی دارند تا از یکطرف پای طالبان را برای سرکوبی مردم ما باز کنند و از طرف دگر جلو فعالیت مطبوعات و رسانه های خبری و آزاد را گرفته آنها را در تحت صلاحیت خود بیآورند تا مردم ما روشن نشوند ! آن وضع نا بسامان و اختناقیرا که در زمان پادشاهی ظاهر داشتند ! ( چون فیل مرغان زیست میکردند ) به همان طریق زیست کنند ! لاکن

به پاسخ به جواب این وطن فروشان و جنایتکاران  باید بگویم که ! اینبار تلاش تان بیمورد است ! از یک طرف زمان سده ۲۱ است و ملت افغان از بیتفاوتی و بی غوری و نوکری خسته شده اند و از جانب دگر ملت ما هر روز از پیش دشمان و دلقکان خود را بهتر و بهتر میشناسند و به شما اجازه نمیدهند تا یکبار دگر خون هموطنان ما را بمکید ! آنها دانسته اند که اسلام و اسلامگرایان جز مایه بدبختی و ذلت و سر افگندگی ارمغان د یگری برای وطن ما نداشته است ! پس شما بیجهت بیل را نگرفته تا آب را واپس بگردانید ! به فکر خود باشید که درب های محاکمه بروی تان باز میشود ! و حق مظلومین را از حلقوم تان خواهند کشیدند ! ................................................................................................. 

 

 

آزادی و دشمنی !

        افغان --ایران

استند کسانی در ایران و افغانستان که انتظار میکشند تا روشنی از طرف خدا شود و شر ظالمان اخوندی / طالب / و جماعات اسلامی را از سر آنها خلاص کنند ! در هر گوشه و کنار از ایرانی ها میشنوید که میگویند کاری شود که اخوند ها از مملکت ما گم شود ! در افغانستان جناب کرزی همواره در سخنرانی هایش میگوید که ما با طالیان میخواهیم مذاکره کنیم ! و جماعت اسلامی پاکستان در هر خانه و کوچه و پس کوچه تخم تروریستی گاشته اند و بعد که انها از تخم  بیرون میآیند ! آنها را مسلح کرده به قصد کشتارانسان های ما راهی کشور ما میگردند و تعداد زیادی را به خاک و خون مینشانند !

۱  /  در ۷۵ سال قبل محمد رضا میر زاده عشقی شاعر انقلابی ایران زمین میگفت --- ۵ روز از سال را جشن خون بگیر ۳۶۰ روز راحت باش ! لاکن آن قهرمان را میکشند و امروز در طول ۲۷ سال قتل و غارت و آدم کشی و بیناموسی که اخوند ها بر ملت ایران زمین تحمیل کرده اند و کشور ایران زمین را به گودال نفرین برابر کرده اند ! هنوز هم استند کسانیکه خواهان خون ریزی نمیباشند  و محافظه کاری را به اوجش رسانیده اند و انگشت  زیر دندان گرفته هر نوع شکنجه و خیانت و بیناموسی را که اخوند های بی وجدان بر آنها تحمیل  بکنند  شرافتمندانه مپپذیرند  و اشک خون ریخته نمیخواهند با غرورخشکی که دارند کشور انها با ریختن خون نجات یابد ! من به آن عهده انسانها میگویم هیچ کشوری بدون دادن قربانی آزادی را از آن خود نساخته اند ! قربانی است که آزادی است ! شرافت است و زندگی در غرور است !

۲ / جناب کرزی باید بداند که طلبه ها آب گندیده ای بیش نیستند ! و برای از بین بردن آب گنده تقاضای همکاری لازم نه بلکه سمپاشی احتیاج است ! طالیان را باید سم پاشی کنید نه آنکه به آنها ترحم کرد و یا .... در ثانی گلبدین حکمت یار که با پول ها ی سازمان جاسوسی امریکا ( سی آی هی ) در افغانستان چون باداران عرب خویش از کشته پشته ساختند و کشور افغانستان را به گودال ویرانه ای تبدیل کرده بودند ! چگونه وی دعوت میشود تا با دشمنان خود یعنی مردم افغان یکپارچه زندگی کند و حتی در زندگی آنها دخالت کند ! مردم ما بی وجدانان چون گلبدین و رسول و تورن اسماعیل و ریانی و غیره را به میز محاکمه دعوت میکنند نه در چوکات ریاست !

۳ / پاکستان مشرف و جماعت اسلامی باید بدانند که ۲۷ سال قتل و غارت جان و مال مردم ما هرگز فراموش شدنی نیست ! و مطمینا آنروز دیر نخواهد بود که حساب باید پس بدهند که چگونه در مدت ۲۷ سال کشور ما را چپاول کردند و حتی استخوان مرده های ما را از قبر کشیده و به پاکستان بردند <  مردم افغانستان انتظار آنرا دارند که دوباره دور هم جمع شوند و اقتصاد را تقویت کنند ارتش را باز سازی کنند و کشور را بسازند بعد جواب شما را خواهند دادند < ........

پيام من و راديو بی بی سی !

سایت بی بی سی و خروج افغان ها از ایران !

در سایت فارسی بی بی سی که در رابطه مسله خروج کارگران افغان و خانواده های آنها از ایران صورت گرقته و همچنان ادامه دارد ! از خوانندگان خواسته تا نظریات خوبش را در این باره بنویسند ! منم با توجه به انسان بودن و افغان بودنم وظیقه وجدانی ام دانستم تا نکاتی چند که از واقعیت دور نباشد خدمت عزیزان خوا نندگان تقدیم نمایم ! اینکار را کردم متاسفانه :

وقتی صفحات را ورق زدم مطلبم را پخشد نکردند که نکردند و حال در این جا برخی از نظرم را عینا باز نوشت میکنم تا از یک طرف نظرم را گفته باشم و امیدوارم دوستان بخوانند و هم مشتی باشد به دهن کارگران خایین بی بی سی که به خاطر معاش و موقف کاری حاضر میشوند تا واقعیت ها را زیر پاه بگذارند و نگذارند تا واقعیت ها به مردمان عزیز افغان و ایرانی برسد ! که من برای این اشخاص خواهان وجدان بیدارشده و از ایذد متعال طالب غیرت انسانی میشوم !

و این هم مطلب خدمت سایت بی بی سی در رایطه به نطر خواهی ! ............

(  در باره مطلب یادشده ضرب و شتم ملایان ایران تعداد از دوستان مینویسند که عمل حکومت اسلامی ایران یک عمل اسلامی نیست ! ) و من در اینجا به ان عهده از عزیزانیکه تا حال متوجه نشده اند که اصل بدبختی ما از کجا شروع شده ؟..... چرا فقط افغانها همواره مورد حمله از جوانب مختلف قرار گرفته اد ؟ دلیلش هم مشخص است !

دلیلش آنست که عرب ها در ۱۴۰۰ سال قبل بر خانه و کاشانه ما حمله کردند و زندگی انسان های ما را به خاک یک سان کردند ! سرمایه های فرهنگی و اقتصادی مارا چپاول کردند و زنان ما را به کنیزی و فعشات در اختیار گرفتند و ما را مسلمان ساختند !  مسلمان بودن یعنی  تجاوز قتل و غارت و بیناموسی ! تهداب اسلام بر خشونت قتل و غارت و چپاول گذاشته شده ! اسلام بدون آدم کشی اسلام نه بلکه انسان خواهد بود ! همه منظور آن انسان های را میگویم که قرآن را خوانده اند و مفهوم آن را درک کرده اند ! آنها خوب میدانند که راه اسلامی جز فریب اندیشه ها و اغفال آن توسط عرب ها خایین و زن ستیز نمیباشد ! و هر آن انسان هاییکه قرآن را نخوانده اند و کور کورانه آن را کتاب آسمانی میدانند ! توصیه میکنم تا وقتیکه مطلب را ندانستید نباید چیزی را کور کو رانه بپذیرید ! اگر ما بدانیم که مشکل از ملایان ایران و شیخ های عرب نمیباشد ! که بر ما ستم میکنند ! بلکه از خود ما افغانها استیم که احساسات را کنارنگذاشته و دنبال واقعیت ها نمیرویم و در راه آسایش در زندگی گام نمیگذاریم ! از ایران . پاکستان و عرب چه گله کنیم که هر کدام به خاطر منافع خوبش مغز انسان افغانی را شستشو داده اند و آنها و ما افغانها را به تار خام بسته اند ! ملایان ایران میدانند که افغانها خود به حال خود دل نمبسوزانند تا زندگی خوبی را از آن خود بسازند ! به همین دلیل تمام درد و کفت و بلا را بر سر أفغانها میریزانند ! اخوند های ایران خوب میدانند که هر یلای سر ملت ایران و افغان بیاورند ! کسی یا گروهی قادر نخواهد بود تا جلو آنها بیستند ! آنها این مطلب را درک کرده اند که تا وقتیکه ابن ملت ها مسلمان باشند باید جرم بیتفاوتی ( اسلام شدن ) را بپردازند ! و به همین دلیل ملایان ایران و پاکستان همواره به طرفند ها ی مختلف سرمایه های انسان افغان و ایرانی را مربایند ! در نهایت بایت خلاصه کرد که تا وقتیکه ملت ایران یکپارچه نشوند و شر اخوند ها را از سر دو ملت ایرانی و افغانی کم نکننئ و ملت افغان آنها را یاری نرسانند ! یقینا زندگی ملت های ما تیره و تار خواهد ماند ! ملت ایران بدانند که افغانها با آنها استند و اگر بپاخیزند یقینا پیروزی آز آنها خواهد بود ! تا جاییکه ملایان را از نزدیک میشناسم و در مورد آنها مطالعه دارم ! آنها جز ببر کاغذی بیش نمیباشند ! آخوند های ایران آن قدر ضعیف استند که اگر یک بچه کچولو سرفه کند آنها سینه بغل میشوند ! به شرط آنکه ملت بپاه شوند !  دوستان عزیز اگر خواهان تبادل افکار باشید ! فرصت آنرا دارم و صمیمانه میپزیرم !        با درود !   

  

شورشيان افغانستان ۱

                    شورش در افغانستان !

تا تاریخ به یاد دارد دشمنان آب و خاک ما همواره تلاش نموده اند تا جلو پیشرفت ترقی و تکامل را در کشور عزیز ما بگیرند و نگذارند تا این خاک که مهمترین نقطه ای  استراتیزیکی . راه و ترایری در روی کره خاکی که ما بر ان زیست داریم میباشد ! بتواند طوریکه شرایط صده ۲۱ حکم میکند  پاه به پای سایر کشور های مترقی اروپایی و امریکایی گام های فوی و مستحکمی بگذارد !  واضخیست که دشمنی بر کشور و ملت شجاع افغان انگیزه های مختلفی داشته و در زمان های خاصی به و سیله هاو طرفند های ویزه ای بازوی اتحاد و یکپارچگی ملت ما را قطع نموده اند ! طور مثال در ۱۴۰۰ سال پبش عرب ها ( تازی ها ) با بیشرمی و رذالت بر کشور ما حمله ور شدند و از کشته پشته ساخند و ایدیالوزی ( اسلامی ) خویش را بر ما تحمیل و اصالت واقعی ما را پامال کردند فرهنگ و کلتور غنی زرتشتی و اریایی ما را محو و نابود کردند که از آن تاریخ ببعد جز بدبختی بیماری فقر و نابسامانی چیزی برای ما یه ارمغان نگذاشته اند ! عرب ها در حالیکه خود خیمه نشین و عاری از هر نوع علم و فرهنگ بودند با غارت اثار غنی باستانی فرهنگی ما ـ لقب عچم ( بربری و وحشی )را بر ما گذاشتند ! در آن زمان عرب ها با وحشی گری جنایتکاری - مردان ( پدران مارا کشتند - زنان و کودکان مارا به کنیزی و شهوت رانی گرفتند ! و با گذر زمان متاسفانه انسان های ما به جای آنکه برای خونخواهی از جرم و جنایت آنها به پاه برخیزند ! برای آنها سینه میزنند و یه جنایات آنها شاد باش میگویند !  سلسله به سلسله شورش به مجاهدین و از آن ببعد به طلبه ها میرسد که با جنایات و قتل و غارت های خوبش روی باداران عرب خوبش رارنگین میسازند !

این بر مردم عزیز ما است تا به جای آنکه به پرخاش با همدیگر روی مسایل خوردو ریز و قت صرف کنند ! دنیال واقعیت عینی بوده ! به ارزش های معنوی و انسانی - فردی - اجتماعی ارج بگذار ند

شرایط فعلی کشور ما در نکته اساسی رسبده ! اگر مردم ما کمی محتاطانه عمل کنند و از دشمنان عربی که به اسم اسلام دامن مارا چسپیده و مانع بزرگی در راه پیشرفت ما قرار گرفته اند ! و پاکستانی ها که خود در حالت غرق شدن استند  و همواره توسط چند طلبه ای مفعول خوبش باعث رب و وحشت در میان مردمان آزاده ما مبشود و ملابان ایران که جز رشد فحشات و زنا در ایران کاری ندارند و منافقانه در هر کار و زندگی مردم ما دخل اندازی کرده و سنگ اندازی میکنند ! دوری گزینند یقینا جای شک نخواهد بود که در ۵ الی ۱۰ سال آینده در قطار کشور های مترقی در یک صف بی ایستیم و اگر مردم ما به غفلت بیفتند و هنوز هم خرافاتی عمل کنند و دوست را از دشمن تمیز نکنند و دامن عرب ها جاهل را به اسم اسلام که عامل تمامی بدبختی ها در کشور ما است را محکم بچسپند یقینا هیچ گاه روی خوشی را نخواهند دید و آنگه همان اشتبایی را مرتکب میشوند که در قبل از کمونستها و بعد از آن داشته اند . بدرود !

 

     

پيام هاي ديگران ( 2 نظر )        link       
/ 0 نظر / 7 بازدید