نبرد با تازیگری !

با درود !

با شرایط جدید برای همه افغانان و ایرانیان عزیز لازم است تا در مورد اینکه در چه خط و سیری داریم به جلو میرویم باید بدانند که ! زندگی در این کره خاکی ما به ما میفهماند تا جسور باشیم آگاه و قوی - زیرا هرموجودی که قادر نباشد از خود و همنوعان خویش در جاییکه زیست مینماید طوریکه شاید و باید لازم است و از حقوق انسانی آنها شرافتمندانه دفاع کند ! از حیوان ضعیف بدتر میباشد ! ما انسان استیم و کار و زندگی - اقامت و حیات ما باید بر موازین حقوق انسانی و وجدانی متکی باشد !

مدت های طولانی بود که تازییان ( عرب های بدوی) سیستم حیاتی ما را به هم ریخته بود - لاکن در این اواخر مردمان سرزمین آبایی ما به خود آمده و منافع خویش را دانسته اند و به همین سبب مستلزم بر آن شدن اند تا به پاس نا سپاسی آن عرب هاییکه خون پدران ما را ریختانده اند - به ناموس زنان سرزمین ما تجاوز کرده بودند - کودکان ما را به بردگی گرفته و بر آنها سخت ترین و تاقت فرساترین کار های شافه را انجام میدادند - اموال و سرمایه فرهنگی و میراث باستانی مارا چپاول کرده اند مزارع و کشتذارهای ما را به آتش کشیده بودند - تمامی مالداری ما را به یغما برده بودند - مراکز تعلیمی و تعلیماتی و معارف ما را به آتش کشانیده بودند - و از خونهای پدران ما جوی های روان کرده بودند ! در مقابل این جنایتکاران ( عرب های جاهل) بپاه خیزند و مشتی محکمی بر دهان کثیف عرب بکوبند ! و حال ما باید بدانیم که :

جنگ میان فارس و عرب شروع شده و هر روز از پیش قوی و قویتر میشود ! هرآن کسیکه واقعا شیر مادر آریا زمین را مکیده - و هرکس که انسان است و وجدان خود را از همه چیز حکم میداند - هر آن کس که زندگی شرافتمندانه ای را دوست دارند و هر آن کس که نوکر و نورزاده عرب نیستند و برای تازیان کثیف پست و فرومایه مزدوری نمیکنند و در هر جاییکه استند باید بیشتر و بیشتر آگاه باشند و چون دیگر ازادی خوان شرافتمند ما در صف نیرو های انسان شریف فارس ( فازسی زبان و دری زبان ) بپیوندند و در این مبارزه خونخواهی از عرب های کثیف با چنگ و دندان در وجب وجب ساحات کره خاکی ما دست به مبارزه بزنند و نگذارتد تا دگر بار این هیولای مسلمانی و خون آشام و چپاولگر به حیات و زندگی و خصوصیات فردی و اجتماعی و حیات نوین ما دست درازی کرده و برای منافع شوم خویش سنگ اندازی کنند ! همه ان انسان آریا زمین باید بر این سوگند ضد ارتجاهی و بنیادگرایی و زن ستیزی و شهوت ران و چپاولگر متیقن باشند که جنگ با عرب و باداران آن ( انگریز ) وظیفه وجدانی انسانی و آریایی بودن تک - تک سرزمین مقدس و آبایی زرتشت عزیز میباشد ! تنها شعار ما جنگ با عرب و سکان و پاسبانان و وطن فروشان آن باید باشد و این افتخار هر کوروشی هاست  !..........   بدرود !

                                                        

/ 1 نظر / 9 بازدید
مجید

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد