توطئه های دشمنان !

همه مردم افغانستان خواهان آن استند تا کشور پیشرفت کند مردم آزاد باشند و هر مسله ای در تحت لواح دموکراسی و تاءمین عدالت اجتماعی سیر مترقیانه ای را بپیماید ! اما متاسفانه استند نیرو های ضد انسانی - ضد پیشرفت و ضد ترقی و افرادیکه همواره دست آنها به خون تک تک ملت شریف افغان آلوده بوده و همواره تلاش دارند تا آب را گل آلود کنند و ماهی بگیرند ! و در این اواخر توطئه های از طرف همان جنایتکاران و دزدان که پالان عوض کرده و به اصطلاح نماینگان مردم در شورا و غیره مراکز رسمی افغانستان با هزاران ترقند برای سر نوشت ملت ما تصمیم گیری میکنند که در راءس همه دزدان و جلادان و جنایتکاران آقای قانونی تشریف دارند !

 از جمله توطئه هاییرا که  دزدان و جنایتکاران در رائس قانونی بر سر ملت ما بلا میسازند یکی آن  ناشایسته بودن ضدیت با آقای استاد اسپنتا و استیضاح آن از جانب جنایتکاران و دوما تعلیق خانم ملالی جویا نماینده فراه که با تمام قدرت جلو جنایتکاران خون آشام ایستادگی دارد - و هم بیرون راندن مردم زحمتکش افغان توسط رژیم غیر مردمی آخوندی ایران و هم حمله نا مروتانه مزدوران پاکستانی در قلمرو کشور داغ دیده ما ! همه و همه توطئه های است از جانب دشمنان داخلی و خارجی که همواره چون هیولای در کمین استند ! و در نهایت جنایتکاران دوستم جانی و وطن فروش که نه شرم دارد و نه حیا هنگامیکه طالبان میخواستند وی را دستگیر کنند ! این جانی ( دوستم ترسو و بزدل ) ۲۹ طیاره جنگی افغان را در بگرام به آتش میکشد و خود به ازبکستان و از آنجا به کشور ترکیه فرار میکند تا اتولیه (تولیدی) باز کند  ! دوستم نه تنها به مردمان افغان غیر ازبک خیانت کرده بلکه به مردمان ازبک که قومی دیگر ازبک های خورد ضابط دوستم بودند از کشته پشته ساخته بود و حال نمیدانیم که دولت افغانستان چگونه از این جانی حمایت میکند و این بیسواد را آزاد گذاشته تا هر طور مایل باشد براند !

یکبار دگر باید اضافه کنم که افغانستان در وضعیت پیشرفت است و اگر مردم آگاه باشند نیش زدن چند پشه ناتوان نمیتواند اسپ تند رو را از تاخت و تاز باز دارد !

 

مردم و وظايف انها !

افغانان باید بیدار باشند !

افغانان عزیز ما نباید چون  گذشته های تلخ تاریخ ما تحت تاثیر توطعه های خاینان داخلی و خارجی قرار گیرند ! ....

رژیم های خاینانه جمهوری اسلامی آخوندی و نظامی گرایان پاکستان و جماعت اسلامی پاکستان تلاش دارد تا اتحاد افغانان را که در طی دوران سخت جنگ آزادیخواهی در بدل ریختن خونهای عزیزان ما که به ملیون ها میرسد به دست آورده اند میخواهند تا از بین ببرند و به همین منظور سعی دارند تا در اولین موفقیت خراب کاری خود به واسطه وطن فروشان افغان که در مجلس راه پیدا کرده اند داکتر اسپنتا را از کارش بر طرف کنند تا خود بتوانند هر خاینی را که خواسته باشند به قدرت بنشانند ! چرا که دست اندر کارانیکه در مجلس راه یافته اند با جنایاتیرا که بر مردم ما روا داشته بودند هرگز حاضر نمیشوند تا بر محاکمه پای ایشان کشانیده شوند ! این جانیان در تلاش استند تا فردیرا به جای محترم اقای اسپنتا بنشانند که بتواند خواسته های مردم را نا دیده بگیرند و آنها را به محاکمه نکشانند ! این اقایان جنایتکارکه سواد آنها رازیر مایکروسکوپ هم به چشم نمیخورد تلاش دارند تا هر چه کرسی ها وزارتخانه ها است آدم های جاهل و بیسواد کاردار باشند ! این شغالان که از ساینس و تکنولوژی مدرن اصلا بو نمیبرند و همیشه شرمنده استند که چگونه بر چوکی سناتوری و نمایندگی تکیه زده اند و هیچ کاری را نمیتوانند انجام دهند غافل از آنکه زمان فرق کرده و خواهشات بالا گرفته و رشد زهنیت ها فوق العاده شده ! آنها نمیدانند که افغانان امروز افغانان دیروز نیستند !و مردم امروز ما کار میخواهند تلاش میخواهند و آدم فعال نیاز دارند ! افغانستان کسی رااحتیاج دارد که مردم را دوست داشته باشند و در خدمت مردم باشند !و خلاصه انسان باشند نه همانند اشرار و جنایتکاران خایین جهادی که به شوخی و مزاح و خوش گذرانی در دوران ۵سال قدرت کله انسان افغانی را چون گنجشک به رگبارمی بستند !  جهادی ها باید بدانند که حال دوران زور نیست باید به کله بیمغز خود اینرا فرود کنند که حال و از این به بعد منطق کاربرد دارد نه جهالت !

مردم ما باید ترفند های آخوند های ایرانی و نوکران آنها را که در کشور ما با هزاران اشتباه آقای کرزی چوکی های مجلس و غیره را با چنگ و دندان چسپیده اند باید بدانند !  مردم ما باید در کابل و غیره جا ها از اشخاص  محترمی چون اقای استاد اسپنتا به هر قیمتی شده پشتیبانی خود را اعلام کنند و با راه پیمایی های گسترده در کابل و سایر شهر ها به نفع اقای اسپنتا راه بیندازند تا مشتی محکمی باشد به دهان جاسوسان و متملقین کشور های بیگانه ( اشرار و جنایتکاران ) .... تا آن هنگامیکه افغانان واقعی بر کار سر کار آیند و کشور ما آباد گردد و مردم ما سعادتمند ! ................................ 

/ 0 نظر / 9 بازدید