چرا آرزوی قوی ندارید !

 

پاکستان!

در سال 1947 به یاری شورای عالی بریتانیا از هند جدامیشود و باعث پرابلم های ویران کننده ای در جهان و افغانستان گردیده است بنیاد مراکز تروریستی جهان باعث شده تا زندگی مردم افغانستان تیره  تار گردد ـ خط دیورند مربوطات افغانستان ـ پنجاب منطقه هند و بلوچستان هم به خاک ایران و افغانستان تعلق دارد و مجددا باید به صاحبان اصلی اش باز گردانیده شود و در این حالت انگلیس که داعیه و قابله پاکستان از رحم مادر ( هند ) میباشدـ هرگز این اجازه را نخواهد داد تا گاو شیری اش از دستش برود ـ چراکه با تروریستانیرا که در بلک بورن - منچستر - لیدز - پرستون - بیرمنگ هام تعلیم میدهد و برای خرابی دنیا از ازطریق پاکستان میفرستد - با از دست دادن این گاوساله چهار مادره ( انگلیس - عرب ( تازی ) ایران و مصر موفق نخواهد بود روی پایش ایستاد بماند - بنابرین بر افغانها لازم است تا این استعمار پیر و نوکر زر خریدش عرب و آخوند ایرانی را خوب بشناسند و دگر بار غفلت نکنند تا یک عمر در تحت لواح ساختگی عرب و انگلیس مردم ما چاپیده شوند . پاکستان باید دوباره به کشور های مادر سپرده شود تا تروریزم از میان بر چیده شود ! و ما در آینده قریب شاهد منحل شدن کشور ساختگی که به طرفند های شوم انگلیس تشکیل شده و باعث تخریب کشور ها و قتل و عام ها ملت ها شده خواهیم بود !  زنده باد دیموکراسی آزادی - مرگ باد استعمار و ارتجاع منطقه و جهان !     

                                با امید موفقیت تان  !

 

/ 0 نظر / 9 بازدید