افغانستان و سیاست های جدید !

با توجه به تغییرشرایط سیاسی و اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در افغانستان برخی ها به این عقیده استند که این شرایط آنی به وجود آمده -  برخی از افرادهم به این عقیده استند - چونکه امریکا طالب را از بین برد و به دنبال کرزی را جا گذین مولانا محمدعمر ساخت ! باید به قرار ذیل روی آن بحث کزد !

1 - نخست اینکه تغییر شرایظ سیاسی در افغانستان حاصل جنگهای خانمانسوز پرچمی ها و خلقی های وظن فروش نه - جنایت و قتل عارت جنایتکاران جهادی نه که در دوران مسلح بودن لوله تفگ ایشان جز ء سینه مردم مظلوم و بیچاره و عسکر بیرتبه را میشکافت در حالیکه در طول تاریخ جنگ علیه شوروی یک مرمی ( کالتوس ) آنها سینه سرباز شوروی را نشکافت .

.2 - طالب آن جنایکاران قرن بیست و بست و یک که صرف به یک لقمه نان بخور و نمیر عرب پاکستان -انگلیس و اخوند های ایران - مسلسل مردم بیدفاع و مظلوم کشور مارا با بیرحمانه ترین و فجیعترین وضع به خاک و خون نشاندن - این جنایکاران که کثیفترین و نجسترین موجود روی کره زمین میباشد - همانگونه که خود قانل و تباهکننده بودند - همانگونه نیز - توسط جوانان غیور کشور ما به گودال نفرین پرتاب شدند .

3 - شرایط دنیا آنگونه که در جنگ اول -دوم - و هم سه چهار دهه بعد از آن بوده - فوق العاده فرق میکند ! آنچنان نیست - در آنزمان رقابت روسیه و برخی کشورهای استعماری ازوپاییی و غیره بود که امریکا به یک شکل جدی متقابلا بر کشور ها لشکر کشی میکرد - اما شرایط امروز آنچنان آمده که نه تنها امریکا بلکه هیچ کشور دیگری نمیتواند بر کشور دپگری چشم تمع داشته باشد - در حال حاضر 100 در 100 به نفع مردم ما است که امریکا و نیروهای متحده اروپا در افغانشتان حضور دارند و تا وقتیکه دست جنایکاران پاکستانی - عرب و انگلیس از کشور ما برای همیشه کوتاه نشود - ضرورت بر آن دارد که نیرو های خارجی در کشور ما باقی بماند

 4- چنانچه در گذشته نیز ذکر شده ! ریس جمهور ( آغای کرزی ) باید از حالت سردرگمی بیرون بیاید و خودش را نظر به شرایط اساس کشور و هم برای آینده کشور و فرزندان این آب و خاک مرد مردانه وار چون امان الله خان وارد صحنه سیاست شود و به این کمک که در اطرافش مهیا است ریشه بنیاد گرایی و طالبی و وطن فروشی و جنایکاران را بخشکاند - کرزی به جای آنکه خایینان و جنایکاران و وطن فروشان را در شورا راه داده - میتواند دست آنها را برای همیشه از یخن مردم ما کوتاه کند و آن هم یک راه دارد که

 ----  ارتش را چون کشور ترکیه از سیاست مستقل سازد و بانی منافع مردم و آب و خاک بسازد - یگانه راه حل هم همین است که ارتش از دولت و غیره جدا باشد - در اینصورت افغانستان راه نجاتش به وجود خواهد آمد و بس .. پیروز باشید .

/ 0 نظر / 9 بازدید